Lépésről lépésre referenciaprojektek - Ec-Pec Alapítvány

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Lépésről lépésre referenciaprojektek

Szakmai referenciákVáltozást hozó óvodák és pedagógusok

Az Alapítványunk az IBM és az ISSA nemzetközi szervezet támogatásával olyan módszertani projektet szervez óvodáknak, melynek célja az óvodai ellátás és az oktatás minőségének javítása továbbképzésekkel, szakértők támogatásával, a szülői bevonás elősegítésével, demokráciára és sokszínűségre való neveléssel.

A „Változást hozó óvodák és pedagógusok” című program során tíz óvoda vesz részt olyan minőségbiztosítási alapelvekre alapozott képzésen, és ehhez kapcsolódó személyes és on-line mentoráláson, amelyek segítséget nyújtanak az óvodáknak abban, hogy teljes körű és átfogó gondoskodást nyújtson minden gyerek fejlődéséhez és oktatásához, lehetővé téve egy olyan minőségi szint elérését, amely nagyban hozzájárul az életen át tartó tanuláshoz szükséges tanulási sikerek kialakításához.

A projektben való részvétel eredményeként javul a pedagógusok és a gyerekek közötti interakció minősége, javul a tanulási környezet minősége, nő a szülőknek nyújtott segítségadás képessége, a családtagok, gondviselők hatékonyabban támogathatják gyerekeik fejlődését és képzését. A program az ISSA nemzetközi pedagógiai szabványain alapul, mintegy keretéül szolgálva az egyes kutatási eredmények pedagógiai gyakorlatba történő átültetéséhez.

Roma Kísérleti Közoktatási Program, 2000-2002


Egy gyermekközpontú pedagógiai módszertani rendszer alkalmazási leheto~ségei a szociális hátrányok leküzdésére. A projekt támogatója: Open Society Institute – New York (OSI) A program célja a szociálisan hátrányos helyzetű roma gyermekek esélyeinek növelése; a speciális iskolákban, illetve kis létszámú osztályokban tanuló diákok ún. normál osztályokba történő visszahelyezésének, eredményes továbbhaladásának elősegítése.

A projekt azon a meggyőződésen alapult, hogy a roma gyermekeket tévesen minősítik szellemi fogyatékosnak és indokolatlanul küldik kisegítő iskolába. Abból a feltevésből indultunk ki, hogy ha biztosítjuk számukra a megfelelő tanulási körülményeket, a roma gyerekek többsége is képes megfelelni a normál tantervi követelményeknek. A hipotézis független tesztelésével és elismert hazai kutatók koordinálásával egy oktatásértékelő vállalkozást bíztunk meg, a Proactive Information Services-t, amely több kanadai tartomány oktatásügyi minisztériumának megbízásából is rendszeresen végez hasonló feladatokat.

A program „kísérleti”, illetve „kontroll” osztályokban zajlott. A kontroll osztályok a párhuzamos kísérleti osztályhoz való hasonlóságuk alapján kerültek kiválasztásra. A vizsgálat során olyan adatokat gyűjtöttünk, amelyek lehetővé tették a kísérleti és a kontroll osztályok közötti összevetést a diákok hiányzási statisztikáira és iskolával kapcsolatos attitűdjeire, a tanárok attitűdjeire, illetve a szülők bevonására és attitűdjeire vonatkozóan. A kísérleti osztályokban a diákok tanulmányi teljesítményére vonatkozóan is történt adatgyűjtés.A  fejlesztés kis létszámú osztályokban indult az 1999/2000-es tanévben, majd 2000/2001-ben a speciális tantervű oktatást biztosító intézmények is bekapcsolódtak a nemzetközi programba.

A vizsgálat eredményeképpen elmondhatjuk, hogy a kísérletben részt vevő roma gyermekek többségét indokolatlanul küldték eltérő tantervű iskolába, hiszen a normál tanterv szerint is képesek haladni. A kutatás azonban nem azt mutatja, hogy ezek a nem megfelelően elhelyezett gyermekek minden segítség nélkül is boldogulnának a többségi oktatás keretei között. Az eredmények meggyőzően igazolják, hogy bizonyos kulcsfontosságú tényezők, mint például a Lépésről lépésre módszer főbb elemei nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy minőségi integráció mehessen végbe. Sőt, a projekt során az is bebizonyosodott, hogy a megfelelő pedagógiai módszerek alkalmazása nem csupán a roma gyermekek javát szolgálja, hanem valamennyi gyermek számára hasznos az iskoláztatás legjelentősebb első néhány évében.

PHARE Program HU 99-04-01 alprogram: A halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma fiatalok társadalmi beilleszkedésének támogatása I., 2001-2002


A programot a magyar kormány és az Európai Unió Bizottsága abból a célból indította, hogy elősegítse a magyarországi roma népesség társadalmi beilleszkedését. Kiemelt célkitűzés volt a roma fiatalok alap-, közép-, és felso~fokú oktatását és képzését, piacképes szakmához jutásának segítése; halmozottan hátrányos a szociális helyzetükből fakadó hátrányaik mérséklése.
Alapítványunk – az egyházasgergei Általános Iskola társpályázójaként – olyan iskola előkészítő osztályok indítását támogatta 4 közoktatási intézményben, melyekben a komplex integrációs programunk alkalmazásával a cél a szociális hátrányok iskolába kerülés előtti kompenzálása volt.

PHARE Program HU0101-01-2.1 alprogram: A halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma fiatalok társadalmi integrációjának támogatása II., 2002-2003


A pályázat célja a hátrányos helyzeű, elsősorban roma gyermekek három éves korban történő óvodába kerülését, óvodai pályafutásának sikerességét, valamint iskolai integrációját segítő pedagógiai programok fejlesztése, adaptálása és alkalmazása hat oktatási intézményben.

Ezen fejlesztő, felzárkóztató programokat a közel tíz éves tapasztalatokra alapozva a Lépésről lépésre gyermekközpontú, óvodai-iskolai programba illesztjük. Ez azt jelenti, hogy óvodai-iskolai partnereink közül azokat, akik még nem ezzel a programmal működnek, alapképzéssel felkészítjük a programra.

KOMA Reform- és alternatív programok és innovációk támogatása
A Lépésről lépésre gyermekközpontú pedagógiai program széleskörű ismertetését, népszerűsítését célzó programok, 2003


A KOMA (Közoktatási Modernizációs Közalapítvány) támogatásával alapítványunk az ország 4 pontján (Budapesten, Miskolcon, Nyíregyházán és Marcaliban) regionális központ megnyitó keretében szakmai bemutatót tart, melynek célja a Lépésről lépésre gyermekközpontú program alkalmazási leheto~ségeinek megismertetése a hátrányos helyzetű – kiemelten a roma – gyermekeket oktató intézmények, az intézményeket fenntartó önkormányzatok, cigány önkormányzatok, más kapcsolódó szakmai szervezetek körében.

Jelenleg 3 régióban 5 helyszínen működik olyan intézmény, amely a Lépésről lépésre gyermekközpontú pedagógia program mind szélesebb körű megismertetését szolgálja. A 5 helyszín a következő:

Észak-Magyarországi régió:    Fazola Henrik Általános Iskola, Miskolc
Budapesti régió: Arany János Általános Iskola, Esztergom-Kertváros
Általános Iskola, Óvoda, Logopédia, Gyöngyös
Napköziotthonos Óvoda, Budapest VII. Murányi u.
Dél-Magyarországi régió: Általános Iskola, Gödre

Open Society Institute Roma Education Initiative Program
Mino~ségi közoktatással a szegregáció ellen, 2003-2005


Az öt alprojektbpl álló program az integrált nevelés megvalósításának eszközrendszerét hivatott megerpsíteni.
1. Helyi intézményi együttműködési programok támogatása komplex képzésekkel, úgynevezett helyi Integrációs Szövetségek felállítása az integrált nevelés helyi lehetőségeinek és ero~forrásainak maximális kiaknázására. Helyszínek: Miskolc, Budapest VII. kerület, Pátka;
2. A szakértői bizottságok számára új, kultúra-függetlenebb bemeneti mérőeszközök kifejlesztése a Budapesti 3.sz Szakértői Bizottság vezetésével;
3. Esélynövelő (roma) koordinátor szakma Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétele; olyan szakemberek biztosítása az oktatási intézmények számára, akik segítik az intézmény és a pedagógus szülővel való kapcsolattartását, a szülők bevonását az iskola életébe,  valamint a roma kultúra oktatásba történő beillesztését;
4. Pedagógusképző modellprogram létrehozása, amely a pedagógus jelöltek gyakorlati képzésére, az integrált nevelés eszközeinek és feltételeinek már az alapképzés keretein belül történő megismerésére helyezi a hangsúlyt. Partnerünk Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem és a Miskolci Egyetem;
5. A programot folyamatában hatásvizsgálattal és kutatással követjük nyomon, mely a program eredményeit, következményeit objektív és meggyőző módon kívánja a nyilvánosság elé tárni. A hatásvizsgálat másik funkciója a belső partnerek folyamatos informálása. A kutatást az Országos Közoktatási Intézet végzi.

Speciális, összevont, szegregált roma osztályok felszámolása az Európa Tanács támogatásával Pátkán, 2003–2004


Ombudsmani felkérésre a fejér megyei Pátkán komplex integrációs programot dolgoztunk ki és hajtottunk végre. A program eredményeképpen az iskola – intenzív pedagógiai módszertani felkészülés és közösségfejlesztés után – felszámolta az 1-4 évfolyamot összevonó, szegregált roma osztályt, a gyerekeket integrálta az életkoruknak megfelelő normál osztályokba. Az alapítvány közreműködésével sikerült elérni, hogy az Oktatási Minisztérium Hátrányos helyzetű és roma gyermekek integrációjáért felelős miniszteri biztosi hivatala is támogatást nyújtott az iskolának.

PILOT-PROGRAM- A hátrányos helyzetu^ tanulók lemorzsolódását, iskolai eredményességének javítását célzó képesség-kibontakoztató illetve integráció felkészítés intézményi megvalósítását támogató szakmai szolgáltató rendszer kialakítása és kipróbálása, 2005-2007


A „suliNova” Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. a HEFOP 2.1.1. központi program „A” komponense keretében az ún. „Új módszerek kidolgozása a korai iskolaelhagyás megelőzésére és a lemorzsolódás kockázatának felismerésére” című projekt keretében egy képesség-kibontakoztató szakmai szolgáltató rendszer kialakításával és kipróbálásával, a pilot-programban való komplex oktatási szakértői feladatok ellátásával bízta meg az Alapítványt.

Célja: a hátrányos helyzetű tanulók érdekében bevezetett - normatívákkal is támogatott - oktatási formák hatékonyságának növelése egy olyan szolgáltatási rendszer kialakításával, amely elősegíti a plusz források hatékony felhasználását, a hátrányos helyzetű tanulók szegregációmentes, sikerorientált nevelésének kialakítását, mérhető eredmények felmutatását.

A vállalt feladatok: a kialakítandó szolgáltatási rendszer elemeinek meghatározása, a normatívákat használó iskolákkal mindezekre kötött együttműködési megállapodások tartalmának kialakítása, a rendszer működtetésének modellezése, hatékonyságának mérése.  

 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz