Szakmai referenciák - Ec-Pec Alapítvány

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Szakmai referenciák

Szakmai referenciák

Alapítványunk több hazai, valamint számos  uniós és nemzetközi projekt lebonyolítója, melyekro~l részletesen az almenükben tájékozódhat.

Jelenleg futó programjaink:

EACEA, Youth in Action 4.5. Eyouth-Day

A projekt fő célja, hogy a globális problémák iránti érzékenységet a középiskolás hallgatókba elültesse, szemüket kinyissa az őket körülvevő világra. A projekt során foglalkozunk a média konstruktív és destruktív hatásaival, a fenntartható fejlődés mindennapjainkban történő megvalósításának főbb lépéseivel. A csoporttechnikák, a környezeti nevelés, az élménypedagógia és a drámapedagógia alkalmazásával a kognitív képességeken túl a szociális érzékenységet is fejlesztjük.
Az iskolákban lezajló napot EyoUth-Day-nek kereszteltük el, mert a fent felsorolt tevékenységek kellően megalapozzák egy közös, Európai műveltség kialakítását.

NCA DP 10 – Virtuális civil tudás

A projekt keretében az Ec-Pec Alapítvány és a Nonprofit Szövetség újszerű civil képzések kialakításában működik együtt, lehetőséget teremtve arra, hogy a civil szféra oktatási anyagait minél szélesebb körben elérjék, és használják. A projekt intervalluma 2010. szeptember – 2011. május.

NCA-NK-10-B
Persona Doll network – szakmai napok horvát és magyar óvodapedagógusok részvételével

NCA pályázatot nyertünk! A pályázatban a horvát Korak po korak civil szervezettel áprilisban közös szakmai napot rendezünk, melyen a magyar és horvát óvodapedagógusok megismerhetik a két ország szakmai programját, különös tekintettel a Persona Doll módszer tapasztalataira. A Persona Doll módszert használó óvodapedagógusok részéről számos igény érkezet tapasztalatcserére, most ennek kívánt helyt adni ez a program. A rendezvény végére a két civil szervezet előreláthatón közös szakmai programot alakíthat ki. A projekt túlmutat az egyszerű tapasztalatcserén, célja, hogy a két résztvevő civil szervezet közösen alakítsák ki a Persona Doll hálózatot, és hosszútávon egy Persona Doll szakmai központot.

YOUTH 3.2. „All in a boat 2009-2010”
„Egy hajóban evezünk” – Előítéletesség és rasszizmus elleni képzés ifjúsági szervezeteknek

2009-ben alapítványunk pályázatot nyert az EU támogatásával „All in a Boat” címmel, melynek keretében 3 partner országgal dolgozunk együtt (Málta, Mozambik, Paraguay). A 12 hónapos program végeredményeként ifjúsági szerveteket képzünk az előítélet-mentes kommunikáció elősegítésének érdekében. A program fő célja, hogy a résztvevő országok bevonásával olyan képzési anyagot dolgozzon ki, mely módszert nyújt az ifjúsággal foglalkozó szervezetek számára,az ifjúság között felmerülő diszkrimináció, előítélet, és az ezekből származó konfliktusok kezelésére.

OSI - Introducing the Persona Doll Method to Educate Early Childhood Teachers in 4 Step by Step countries Promoting Innovation within the Step by Step Network for Equity and Access to Early Education and Development

A projekt keretében 4 partnerország (Horvátország, Magyarország, Szlovákia, Tadzsikisztán) közösen vezeti be a Persona Doll módszert hazájukban. A projekt keretén belül vezető trénereket képzünk ki a Persona Doll módszer használatára, akik saját hazájukban óvodáknak ingyenesen biztosítják a képzést. A projekt arra is lehetőséget ad, hogy módszertani eszközöket (babákat) biztosítson az érintett intézményeknek.

IPR- Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítéshez, valamint az óvodai fejlesztő programhoz kapcsolódó szaktanácsadói, szakértői és szupervízori feladat elvégzéséről


Az Ec-Pec Alapítvány a Educatio OOIH pályázatát sikeresen elnyerte, így lehetőséget kapott a  segíteni a közép-magyarországi és nyugat-dunántúli óvodákat és általános iskolákat IPR tevékenységük megvalósításában a 2008/09-es tanév során. A program során 112 intézményben 24 szakértő, 2 szupervízor működik közre a megvalósításban.

Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság Esélyegyenlőségi Igazgatóság Országos Oktatási Integrációs Hálózat feladatai:

 • A szolgáltatást koordináló szervezetek biztosítása, felügyelte

 • A szolgáltatás minőségének biztosítása érdekében szakmai tartalmak közvetítése

 • A szolgáltatás minőségbiztosításának felügyelete


Koordináló szervezet- Ec-pec Alapítvány- feladatai:


 • A régiójához (területéhez) tartozó összes intézmény szakértői ellátottságának biztosítása

 • A látogatások minőségbiztosításának biztosítása

 • Kéthavonta státuszjelentést küld az OOIH-nak arról, hogy az Intézményekbe mely szakértők látogattak el, és milyen  szakmai szolgáltatást nyújtottak

 • Szakértői szolgáltatások folyamatos szupervíziója

 • Dokumentumkezelés – folyamattanácsadói összegzés, adatlap a folymattanácsadási tevékenységhez, fényképek

 • Konferenciák szervezése a szakértők-tanácsadók és az intézmények számára


Régiós irodavezető feladatai:


 • Tájékoztatást nyújt a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és tanulók esélyegyenlőségének elősegítésére vonatkozó egyéb pályázati lehetőségekről

 • Tájékoztatást nyújt a hátrányos helyzetű gyermekek szülei számára a gyermekeket érintő, továbbtanulást elősegítő programokról, a programokba történő bekapcsolódás lehetőségeiről


Szupervízor feladatai:


 • A szakértők munkájának segítése

 • A szakértők munkájának ellenőrzése:

 • A leadott dokumentumok valóságának ellenőrzésével

 • A látogatások időtartamának ellenőrzésével

 • Az intézményekben tett látogatások, vagy telefonos megbeszélések segítségével

 • A szakértők munkájával szemben felmerülő panaszok helyességének elbírálása


Elektronikus konzultációs rendszer
( ide várjuk észrevételeiket, megjegyzéseiket, kérdéseiket a programmal kapcsolatban)
ipr@ecpec.hu
ipr.intezmenyek@ecpec.hu


Változást hozó óvodák és pedagógusok

Az Alapítványunk az IBM és az ISSA nemzetközi szervezet támogatásával olyan módszertani projektet szervez óvodáknak, melynek célja az óvodai ellátás és az oktatás minőségének javítása továbbképzésekkel, szakértők támogatásával, a szülői bevonás elősegítésével, demokráciára és sokszínűségre való neveléssel.A „Változást hozó óvodák és pedagógusok” című program során tíz óvoda vesz részt olyan minőségbiztosítási alapelvekre alapozott képzésen, és ehhez kapcsolódó személyes és on-line mentoráláson, amelyek segítséget nyújtanak az óvodáknak abban, hogy teljes körű és átfogó gondoskodást nyújtson minden gyerek fejlődéséhez és oktatásához, lehetővé téve egy olyan minőségi szint elérését, amely nagyban hozzájárul az életen át tartó tanuláshoz szükséges tanulási sikerek kialakításához. A projektben való részvétel eredményeként javul a pedagógusok és a gyerekek közötti interakció minősége, javul a tanulási környezet minősége, nő a szülőknek nyújtott segítségadás képessége, a családtagok, gondviselők hatékonyabban támogathatják gyerekeik fejlődését és képzését. A program az ISSA nemzetközi pedagógiai szabványain alapul, mintegy keretéül szolgálva az egyes kutatási eredmények pedagógiai gyakorlatba történő átültetéséhez.

EQUAL TÚLVÁLLALÁS 2


Munkaprogramja:
o Szülő akadémia hátrányos helyzetű gyermekek szülei számára (az EQUAL projektben részt vett iskolákkal együttműködve)
o EQUAL- CIVIL_MÉDIA Bowling Kupa az EQUAL projekteket megvalósító non-profit szervezetek és a média kapcsolatának erősítéséért. A szektorok között közvetlen kommunikáció elősegítéséért. Lehetőséget biztosítunk a résztvevő szervezeteknek projektjeik, eredményeik bemutatására a helyszínen

Úton vagyunk…
A telepeken és telepszeru^ lakókörnyezetben élo~k komplex integrációját szolgáló projekt – “A” komponens 2008-2009


A pályázati program legfontosabb célja a szegregált lakókörnyezet megszüntetése, a legszegényebb emberek területi koncentrációjának csökkentése, illetve a telepen és telepszerű lakókörnyezetben élők életminőségének javítása. Ez a lakhatási feltételek megoldása mellett többféle – szociális, képzési, foglalkoztatási, a szolgáltatásokhoz való hozzáférést javító - intézkedés együttesével és széleskörű együttműködéssel valósítható meg.Az Ec-Pec Alapítvány biztosítja  a projekt szakmai felügyeletét, a projektadminisztrációt, önkéntes munka szervezését  valamint az alábbi projektelemek végrehajtását:

 • A lakhatási projektelem végrehajtásában való közreműködés,

 • A szociális és a  munkaerő-piaci  projektelem megtervezése, a Munkaerő-piaci mentor munkájának támogatása, szociális munkások munkájának szakmai felügyelete

 • Építőipari és OKJ-s takarító képzés szervezése, lebonyolítása, vállalkozóvá válást segítő tréningek lebonyolításának felügyelete, érdekérvényesítési technikák tréning megszervezése

 • Jogi képviselet biztosítása diszkriminációs ügyekben, tanácsadás


JUDGE - Fiatalkorú bűnözk irányított oktatása (YOUTH 4.4) 2008-2009

A JUDGE (Juvenile Delinquents’ Guided Education) projekt egy alternatív módszerrel (komplex módszertan / tréning) próbálja a 16-18 éves fiatalkorú elítéltek kompetenciáját és szakmai fejlődését segíteni, ezzal a reintergációjukat elősegíteni. Minimum 8, fiatalkorúak javító-nevelő intézményének750 tagját kívánjuk elérni. Az innovatív tréning módszer és a kompenzációs program a jelen joggyakorlattal szemben az integrációt tűzi ki célul.

HEFOP 2.1.1. "A" komponens
Deszegrációs  módszertani és oktatásszervezési fejlesztő modellprogram megvalósítása Tiszavasvári többiskolás településen 2008
A projekt célja, olyan  modellértékű, az Észak – Alföldi Régióban jól működő program kivitelezése és elterjesztése, amely a Tiszavasvári roma lakosságának társadalmi integrációját segíti elő, különös tekintettel az oktatásra.A program célja, hogy egy olyan társadalmi folyamatot indítson be, amely mérsékli a nyomasztó területi egyenlőtlenségeket.

A program a régióban leginkább rászoruló helyi (roma) közösségek problémáinak megoldását célzó projektjeinek feltárásához, generálásához, tervezéséhez, megvalósításához és működéséhez, valamint a képzettségi szintjük emeléséhez biztosít szakmai és módszertani támogatást és humán-erőforrási hátteret.

A program hosszú távú célja a modell értékűség és a modellé válás elsősorban olyan régiók és városok számára, ahol a roma lakosság helyzete és életkörülményei hasonlóak, így az egész program adaptálhatóvá válik és irányelvként, illetve segítségként szolgálhat a települések és régiók számára a roma lakosság társadalmi integrációjának elősegítésében, megteremtve ezáltal az esélyegyenlőség alapjait.

DEM-Net: Civil szervezetek és az anti-diszkriminációs törvény végrehajtása: A munkáltatók elo~ítéleteinek csökkentése a foglalkoztatási esélyegyenlo~ség javítása érdekében Közép-Kelet Európában 2008

Projektünk a társadalmi-gazdasági fejlődés elősegítése érdekében célozza meg a munkavállalói jogok érvényesülését és védelmét, valamint a marginalizálódott társadalmi csoportok reintegrációjának elo~segítését. Célunk a foglalkoztatási diszkrimináció közép-kelet-európai napi gyakorlatának mérséklése a diszkrimináció tilalmával kapcsolatos munkáltatói tudatosság növelésén keresztül. A projektet tíz szervezetből álló nemzetközi partnerség valósítja meg A szervezetek mindegyike elkötelezett valamely foglalkoztatási esélyegyenlőség szempontból hátrányos helyzetű társadalmi csoport munkaerőpiaci reintegrációja mellett.

Támogatók:
- Az Európai Közösség Előcsatlakozási Alapjának társfinanszírozásával
- Az Ec-Pec Alapítvány mint főpályázó 25%-os önerővel
- A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség mint szerződéskötő hatóság

A program szakmai felelőse  a Szociális és Munkaügyi Minisztérium.

 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz