Előítélet-kezelő referenciaprojektek - Ec-Pec Alapítvány

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Előítélet-kezelő referenciaprojektek

Szakmai referenciákNCA - Gyermekelőítélet-kezelő tréningszolgáltatás regionális kiépítése civil és szülői bevonással 2007-2008

A program közvetlenül 20 szakembernek nyújtott szakmai segítséget gyermekelőítélet és konflikutskezelésben, és hozzájárult a fenttarthatóságuk eredményességéhez. A projekt  hozzájárult az előítélet-mentes intézményi működés, a korrekt szakmai,- felnőtt-, és gyermeki viselkedési normák közvetítéséhez, és az inkluzív pedagógiai és szülői gyakorlat megvalósításához a kisebbségek érdekében.

PHARE HU0002-01 Roma Társadalmi Integrációs Program
Diszkriminációellenes képzési program, 2002-2003

A PHARE-program keretében — a magyar kormány törekvéseivel összhangban — lehetőség nyílt egy Diszkriminációellenes Képzési Program elindítására, amelynek kidolgozására és megszervezésére a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal Phare Irodájának támogatásával a budapesti EC-PEC Alapítvány kapott lehetőséget. A programot a brüsszeli székhelyű European Consulting Organisation (ECO) koordinálja.
A program fővédnöke: Dr. Kaltenbach Jenő, a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Országgyűlési Biztosa.

A projekt célja a romák társadalmi integrációjának elősegítése, a diszkrimináció csökkentése, a romák és a közszolgáltatásokat nyújtó intézmények közötti együttműködés és kommunikáció fejlesztése, a jogvédelemmel foglalkozó munkatársak ismereteinek bővítése, valamint a konfliktuskezelés és -megelőzés elsajátítása volt.

A Diszkriminációellenes Képzési Program két, egymástól független komponensből áll:
1. Jogi képzés roma jogvédő irodák munkatársai számára (45 fő, országos)
2. Általános Diszkriminációellenes Képzési Program (420 fő, országos)

A Diszkriminációellenes Intézményfejlesztési Projekt keretén belül 15 jogvédelemmel foglalkozó szervezet képviseltette magát (összesen 45 fő) a jogi alapképzésen, ahol a résztvevők ismereteket kaptak a magyar alapjogokról, az Európai Unió antidiszkriminációs jogrendszeréről, valamint a magyar antidiszkriminációs szabályozásról. Ez a tréning 3 helyszínen, Budapesten, Debrecenben és Kaposváron került megrendezésre.

A képzés második összetevőjeként az Általános Diszkriminációellenes Program 9 helyszínen, Budapesten, Debrecenben, Egerben, Kaposváron, Kecskeméten, Miskolcon, Nyíregyházán, Pécsett valamint Székesfehérváron zajlott, 428 résztvevővel. A személyes projektek során a részvevők településen vagy régión belüli együttműködéssel diszkriminációcsökkentő programokat dolgoztak ki és valósítottak meg.

CIDA
Szülők együtt a gyerekekért, 2004


A Kanadai Nagykövetség támogatásával 2004 novemberében zártuk Kisko~rösön és Budapest VII. kerületében roma és nem roma szülők számára szervezett, az előítéletek kezelését célzó projektünket, melynek keretében az OSI (Open Society Institute) által kidolgozott előítélet-kezelő program szülői célcsoportra történő adaptációját, pilot-kurzus megtartását, valamint az oktatáspolitikai döntéshozók számára – az oktatási rendszerben az előítéletek kezelésének szükségességéről és lehetséges módjairól – ajánlások megfogalmazását végeztük.

Phare ACCESS 2003 Mikro - Szakmai és civil összefogás az előítélet-mentes oktatási környezetért
Mediációs műhelymunka és képzés a jó gyakorlatért, 2005-2006


A program célja volt, hogy az oktatási intézmények alapítványait hozzásegítse a civil szakmai egyesületekkel és alapítványokkal szoros együttműködésben az előítélet-mentes oktatási környezet tudatos kialakításához, és segítse az oktatási intézmények vezetőit integrációs célkitűzéseik megvalósításában.
A projekt egynapos műhelymunkákat kezdeményezett országszerte 10 helyszínen (Győr, Szolnok, Veszprém, Nagykanizsa, Szeged, Pécs, Tatabánya, Eger, Debrecen, Budapest), ahová meghívtuk azokat a szakmai és civil szervezeteket, valamint jó integrációs gyakorlattal rendelkező intézményeket is, amelyek segíteni tudtak  – információátadással, hospitációs lehetőséggel, szakmai és/vagy pénzügyi támogatással, a jó gyakorlat bemutatásával, pályázatok kiírásával – abban, hogy az oktatási intézmények alapítványai hatékonyan legyenek képesek közvetíteni a szülők és gyerekek, a civil szféra bevonásával az iskolai életen keresztül, a helyi közösségeknek a kisebbségeket befogadó és támogató attitűdöt.

A műhelyfoglalkozás célja volt, hogy a résztvevők őszinte párbeszédet alakítsanak ki, tisztában legyenek a korrekt nyelvhasználattal, és olyan partnerkapcsolatokra tegyenek szert, és információkhoz jussanak, melyek a közoktatási gyakorlatban konkrét segítséget jelentenek a számukra: tudják, hogy milyen eszközökre, módszerekre, támogatásra van szükségük a megvalósításhoz, és ezeket hol, milyen módon érhetik el az előítélet-mentes oktatási környezet megvalósítása érdekében. Váljanak nyitottá egy térségi integrációs stratégia (esetenként pályázati konzorcium) kialakítására: ismerjék meg a diszkrimináció jogi hátterét, szabályozását, a deszegregációt megcélzó programokat, a modell értékű kezdeményezéseket, az integráció elterjesztését segítő civil kezdeményezéseket.

MATRA-KAP PROJEKT
„Roma és nem roma gyerekek hatékony együttnevelése”               
Empirikus vizsgálaton alapuló policy/stratégiai javaslatok, 2005-2006


A Holland Nagykövetség MATRA-KAP Programján szerzett támogatás felhasználásával Alapítványunk két településen végzett esettanulmányszerű vizsgálatot, melynek fő célja a roma oktatásra vonatkozó helyzetfeltárás.

A projekt során célul tűztük ki, hogy feltárásra kerüljenek a roma és nem roma tanulók együttneveléséről alkotott vélemények, a hátrányos helyzetű tanulók oktatásával szembeni visszásságok. A kutatás pillanatfelvételt kívánt készíteni a mai magyarországi oktatásról, a pedagógusok, iskolavezetők, helyi döntéshozók, valamint szülők helyzetéről és attitűdjeiről azzal a szándékkal, hogy ismertté váljanak olyan gyakorlatok is, melyek a hátrányos helyzetű tanulók iskolai integrációját segítik elő, de felhívva a figyelmet a meglévő előítéletekre és azok megnyilvánulási formáira.

A kérdőíves problémafeltáró kutatást követően érzékenyítő tréningeken vettek részt az érintettek (a tantestület tagjai, az önkormányzat képviselői, iskolafenntartók, szülők), ahol saját élményként élhették meg a diszkriminációt, és önmaguk is a többségi társadalomhoz tartozva szembesülhettek a „címkézéssel”. Ezekkel a saját élményű pedagógus továbbképző tréningekkel azt kívánjuk elérni, hogy a résztvevők ráébredjenek arra, hogy a különböző hátterő gyermek és felnőtt közösségek képességeire és felkészültségére vonatkozó intézményi elvárások (előítéletek) befolyásolják azok előmenetelét, így pusztán az oktatás tartalmának és módszereinek megváltoztatása önmagában kevés az oktatásban résztvevő közösségek sikeresebbé tételéhez, alapvetően szemléletváltása van szükség.

Az előkutatási, kutatási eredmények, valamint az előítélet-kezelő tréning eredményei alapján a diszkrimináció mértékének feltárását követően antidiszkriminációs akciótervek kidolgozására került sor, a hátrányos helyzetű és roma gyerekek szegregált oktatása elleni fellépés érdekében.
  
Működő Közösségek Projekt (Community Force Project), az Európai Bizottság támogatásában
Működő közösségek – A társadalmi hálózatok és közösségek fejlesztése a szegénység és a kirekesztettség ellen, 2005-2007

A 2005-ben kezdődött 2 éves futamidejű projekt a társadalomból kirekesztett csoportok reintegrációjára összpontosít a szegénység és a kirekesztettség felszámolására irányuló törekvésekkel.  A projektbe bevont partnerek azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy az egyes országokban vizsgált közösségek, a hatékony működéshez szükséges erősségeit feltérképezzék, és erre építsenek a szegénység és a társadalmi kirekesztettség leküzdésére. Ennek eredményeit az első év végén - a rendszeres nemzetközi találkozókat követően - egy közös tanulmányban foglalják össze a projektpartnerek.

A projekt második évében az addigi eredmények alapján politikai döntéshozók és az adott közösségek képviselői találkoznak tervező workshop-ok keretében, ahol konkrét programterveket készítenek a fenti célok megvalósítása érdekében. A projektet két nemzetközi konferenciával zártuk.
Projektpartnereink német, romániai, olasz és magyar kutatóintézetek, valamint civil szervezetek.

 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz